Procedura starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

Jąkanie jest uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jednostkę chorobową i w związku z tym można w Polsce starać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Część osób jąkających się nie uważa się za niepełnosprawne i nie wyobraża sobie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Polska rzeczywistość jest taka, że jąkający się bez orzeczenia nie może korzystać z przysługujących praw (np. dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, za wszystko płaci 100 %), a jąkający się posiadający orzeczenie może korzystać z praw i „przywilejów” osób niepełnosprawnych (osobiście nazwałbym to wyrównywaniem szans na rynku pracy i funkcjonowania w społeczeństwie).

Ponieważ w Polsce istnieje demokracja każda osoba jąkająca sama decyduje za siebie czy chce starać się o orzeczenie o niepełnosprawności.

Kolejne kroki do złożenia dokumentów:

 1. W siedzibie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności lub ze strony www danego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pobierz niezbędne druki – wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb ZOoN, wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla osób, które już posiadają ważne orzeczenie).
 2. Czytelnie wypełnij wszystkie rubryki druków. Nawet jeśli któraś z pozycji nie dotyczy Cię bezpośrednio, wpisz „NIE DOTYCZY”. Zaświadczenie lekarskie wypełnia lekarz prowadzący.
 3. Złóż wypełnione dokumenty z siedzibie Zespołu osobiście lub prześlij listem poleconym. Do wniosku i zaświadczenia lekarskiego dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg choroby (chorób). Pamiętaj, że dokumenty medyczne, ze względu na swoją zawartość, są szczególnie chronione. Dlatego w celu ich lepszego zabezpieczenia, włóż je w dodatkową zaklejoną kopertę, opisaną w następujący sposób: „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – imię i nazwisko osoby, której dotyczy”.
 4. Czekaj na wezwanie na posiedzenie składu orzekającego, które będzie wysłane pocztą. Nie powinno to trwać dłużej niż 1 miesiąc.

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć w miejscu stałego zameldowania:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia);
 2. zaświadczenie lekarskie (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty jego wystawienia);
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań i inne dokumenty medyczne; dla osób jąkających ważne będą wszystkie zaświadczenie nt. przebytych terapii jąkania, turnusów rehabilitacyjnych; logopeda sporządzający diagnozę powinien szczegółowo opisać od kiedy powstało jąkanie i że ma charakter przewlekły. Ogólnie: im więcej zaświadczeń, tym lepiej. Jeśli oprócz jąkania współistnieją inne choroby dobrze jest dołączyć konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne.
 4. kserokopię dotychczas posiadanego orzeczenia wystawionego przez Zespół (nie dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia po raz pierwszy).

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 2. jedną aktualną fotografie osoby ubiegającej się o legitymację (dotyczy osób powyżej 16 roku życia);
 3. kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się przeważnie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędzie Powiatowym. Można wyszukać w Internecie.

Po otrzymaniu decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie od orzeczenia celem rozpatrzenia przez organ odwoławczy (II instancji) w terminie do 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Od momentu złożenia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odwołania ten sam skład orzekający ma 7 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli skład orzekający uzna zasadność, odwołania zostanie wydane orzeczenie uwzględniające zgłoszone przez Ciebie postulaty.

Jeśli skład orzekający nie znajdzie podstaw do uznania odwołania za zasadne, zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w danym województwie.

Przeważnie orzeczenia dla osób jąkających się są wydawane na 2-3 lata i po tym czasie trzeba starać się ponownie.

W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, podstawą ubiegania się o wydanie orzeczenia jest wskazanie miejsca zameldowania na pobyt czasowy.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w oparciu o przepisy:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162)

Na koniec życzę powodzenia w działaniu.

Marek Dubiński


Zobacz również:

Dodaj komentarz